ARKiS har svarat på remissen av Gestaltad livsmiljö - Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

ARKiS har nu sammanställt sitt remissvar om Gestaltad livsmiljö. Kunskapsnivån om arkitektur och samhällsplanering måste öka i hela samhället, och skolan är en plats där allmänbildningen kan påverkas. Låt ordet ARKITEKTUR komma till heders i stället för att skygga för ett ”exklusivt” begrepp. Om arkitektur används i dagligt tal och alla förstår dess djupa innebörd är det ett bra ord för att beskriva såväl livsmiljö som gestaltningens och designens förutsättningar och resultat.

ARKITEKTURPEDAGOGIK har två syften, det ena är att kommunicera arkitektur, det andra är att ge verktyg att delta i demokratiska processer när det gäller plane­ringen och byggandet av vår fysiska miljö. Dessa båda syften hänger samman, för att kunna vara medskapande behövs det en förståelse och kunskap om arkitektur. Genom arkitekturpedagogik inspireras barn och unga till ett kritiskt och kreativt sätt att tänka kring arkitektur och miljö. Det handlar om att ge unga verktyg till att upptäcka sin närmiljö och att tolka den för att de i förlängningen ska kunna vara med och påverka.

Arkitekturpedagogiken har utvecklats från att handla om att ”lära ut arkitektur”, till att barn och unga är med och förbättrar sin närmiljö. Arkitekturpedagogik möjliggör konstruktiva diskussioner om stadsutveckling och erbjuder metoder att arbeta med demokrati i praktiken. Arkitekturpedagogik är att knyta samman kunskapen om barn och deras behov med kunskap om arkitektur och planering. Detta utgör en specifik form av medborgardialog, anpassad för barn och unga. Den som kommunicerar arkitektur i detta syfte är arkitekturpedagog. Vi vill att en formell utbildning till arkitekturpedagog ska skapas.

Vi lyfter i vårt remissvar fram arkitekturkonsulenternas och arkitekturpedagogernas arbete i Göteborg Kultur och i Kultur i Väst. Deras arbetssätt både inom kommunen och regionen borde bli en förebild i övriga landet.

Vi slår också ett slag för bevarandet av ArkDes med den arkitekturpedagogiska verksamhet som finns där och som baseras på museets samlingar och utställningsverksamhet.

I vårt remissvar tar vi också upp BARNENS LIVSMILJÖ som vi ser hotad, inte minst på grund av att skolgårdar och förskolegårdar inte prioriteras i plansammanhang. Barn och ungas medverkan i planering och barnkonsekvensanalyser är därmed viktigt. Detta kan ske med stöd av arkitekturpedagoger på barnens villkor.

FORSKNING kring barns livmiljö, utemiljö, konsekvensen av för små skolgårdar, utsläppsgårdar och takförlagda uteytor för barn är något vi efterlyser. Vi saknar också forskning kring arkitekturpedagogiska frågor. Här behövs tydliga uppdrag till Forskningsråden att initiera riktade utlysningar.

Läs hela remissvaret: ARKiS Remissvar Gestaltad livsmiljö 2016-02-16