Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Dnr N2015/07336/PUB - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är mycket positiv till att åtgärder görs för att tillgodose behovet av tillfälliga boenden för de flyktingar som kommer till Sverige.

Sveriges Arkitekter anser att utredningen gjort en rimlig avvägning när det gäller vilka tekniska egenskapskrav man kan göra undantag från när det gäller tillfälliga boenden. Att brand och konstruktion är områden där man behöver ha mycket höga krav är en självklarhet. Det kan vara rimligt att kunna göra vissa undantag från tillgängligheten, hisskrav till exempel, vid ombyggnad.

Sveriges Arkitekter bedömer att många av de avsteg som föreslås kan göras inom ramen för befintlig lagstiftning när det gäller tillfälliga bygglov. Sveriges Arkitekter rekommenderar att så lite speciallagstiftning som möjligt görs för att tillgodose dessa akuta behov.

Sveriges Arkitekter anser att det är av stor betydelse att Boverket och länsstyrelserna prioriterar rådgivning och information till kommunerna i frågor som har att göra med att snabbt kunna ordna boende för asylsökande och flyktingar och vilka möjligheter som finns inom befintlig lagstiftning.

När det gäller nybyggnad anser Sveriges Arkitekter att kraven bör ställas högre än vid ändring av befintlig byggnad. Vid nybyggnad behöver inte vissa krav som tillgänglighet och värmeisolering vara ett hinder för ett snabbt byggande. Vid nybyggnad ska till exempel åtminstone möjligheter att kunna ordna hiss och liknande tillgodoses för att bygglov ska kunna ges. Även om dessa bygglov är tidsbegränsade finns det risk att lösningarna kan permanentas – särskilt när det gäller nybyggnad.

Utredningen föreslår att undantag också ska kunna göras när det gäller skydd med hänsyn till hälsa och hygien. Sveriges Arkitekter bedömer att detta kommer att bli en svår avvägning för kommunerna och att särskilt vägledning behövs inom detta område. Det kan vara både svårt tekniskt och dyrt ekonomiskt att åstadkomma tillräckliga hygienutrymmen och kök i befintliga byggnader, såsom kontor, som ska göras om till tillfälliga boenden. Samtidigt att det är av stor betydelse för de boende att dessa behov tillgodoses.

Sveriges Arkitekter anser att det är av betydelse att Boverket snabbt meddelar föreskrifter om avsteg när det gäller tillfälliga bygglov.

Katarina O Cofaigh, vice förbundsdirektör

Tobias Olsson, förbundsdirektör