Utbildningsforum 2012

Tema: Arkitekternas sociala ansvarstagande.

I samhällsbyggandet är det ofta arkitekterna som lyfter de sociala frågorna och står för kunskapen om arkitekturens sociala och kulturella betydelse. Det konstaterade flera deltagare vid Utbildningsforum 2012.

Frågan är grundläggande för utbildningen. När Sveriges Arkitekter 2011 frågade kandidatstudenter på utbildningen hur de såg på sin kunskapsnivå visade det sig också att nästan alla efter tre år ansåg sig ha ”förståelse för nödvändigheten av att relatera den byggda livsmiljön och dess rumsförhållanden till människors behov”. Det var det utbildningsmål där studenterna värderade sin kunskap högst!

Eftersom enkäten bara skickades till dem som angivit en e-postadress och svar gavs frivilligt är detta inte ett statistiskt säkerställt resultat, men med en svarsfrekvens på 40% ger det ändå en intressant indikation på hur studenterna ser på sina kunskaper. I år har vi följt upp detta med en ny enkät. Den pekar på att det finns en fråga om hur de sociala målen följs upp i kritiken då formgivningen ofta hamnar i fokus. Något som bekräftades av deltagarna på Utbildningsforum.

Det är en sak att väcka studenternas intresse för frågan, och en annan att ge dem redskap för att göra något av det i praktiskt byggande. I år valde Sveriges Arkitekter därför att ge lärare och studenter på utbildningarna möjlighet att dela sina erfarenheter och perspektiv med yrkesverksamma arkitekter.

Frågan blev: Vilka redskap för socialt ansvarstagande behöver studenterna ha för att kunna göra skillnad efter utbildningen?

Sveriges Arkitekter bjöd in praktiker som arbetar med de sociala frågorna på olika sätt, både arkitekter, landskapsarkitekter, inredningsarkitekter och planeringsarkitekter. Vårt mål för forumet var att utbildningsföreträdare, studenter och praktiker skulle formulera perspektiv på hur de som arkitekter gemensamt kan stärka arkitekturens sociala betydelse.

Utbildningarnas presentationer gjordes i form av en Pecha Kucha med ett exempel från varje program. Det var studentprojekt eller kursupplägg som belyste hur kunskapen om arkitekturens sociala betydelse förmedlas i utbildningen.