Medlemsavgifter 2013-2014

Den som är medlem i Sveriges Arkitekter omfattas automatiskt av Arkitekternas inkomstförsäkring enligt de villkor som gäller för försäkringen. Försäkringen finansieras genom en förhöjd medlemsavgift till Sveriges Arkitekter för aktiva medlemmar anslutna till AEA.

Observera! Avgiften till AEA ingår inte i medlemsavgiften till Sveriges Arkitekter utan aviseras direkt från AEA.

Aktiva medlemmar

Helbetalande Månadsavgift 260 kr

Helbetalande inklusive inkomstförsäkring: Månadsavgift 310 kr

Ansluten till ArkitektService: Månadsavgift 130 kr

Ansluten till ArkitektService inklusive inkomstförsäkring: Månadsavgift 180 kr

Reducerad avgift: Månadsavgift 150 kr

Reducerad avgift inklusive inkomstförsäkring: Månadsavgift 200 kr

Aktiva medlemmar med årsinkomst understigande 4 prisbasbelopp (177.600 kronor 2014) kan efter ansökan få reducerad medlemsavgift.

Avgiften 2014 för aktiva medlemmar anslutna till AEA kan komma att justeras om premien till inkomstförsäkringen ändras.

Övriga

Utlandsmedlem: Månadsavgift 120 kr

Passiv medlem: Månadsavgift 75 kr

Studentmedlem: Månadsavgift 25 kr

Seniormedlem
Från 65 års ålder, ej yrkesverksam: Månadsavgift 75 kr
Uppnått 75 års ålder 2011 eller senare: Månadsavgift 50 kr

Företagare anslutna till ArkitektService

Utöver ovan angivna individuella medlemsavgift erläggs till ArkitektService en eller flera serviceavgifter som faktureras medlemmens företag och är avdragsgill kostnad i rörelsen.

Serviceavgift: 300 kr + moms per månad 2013-2014.

Företaget betalar en serviceavgift för varje till ArkitektService ansluten medlem, dock lägst följande antal serviceavgifter:

Antal personer i företaget (medeltalet årsanställda arkitekter och ingenjörer i företaget) Antal serviceavgifter
1-2 lägst 1
3-5 lägst 2
6-10 lägst 3
11-20 lägst 4
fler än 20 lägst 5

Lokalföreningar

Lokalföreningarna beslutar själva om sina avgifter.