Certifiera sakkunniga för att hindra lycksökare

En certifiering av sakkunniga på tillgänglighet skulle rensa branschen från lycksökare, skriver Bim Hagberg, tillgänglighetskonsult.

Elisabet Svensson och Birgitta Mekibes oroar sig i Arkitektens majnummer för arkitekternas eventuella förluster av marknadsandelar till tillgänglighetskonsulterna medan Svante Blomqvist i aprilnumret oroar sig över arkitekters upphovsrätt mot kravet på kontrastmarkering för synskadade. Har inte debatten hamnat lite snett!?

Att enbart vara kunnig i bygglagstiftningen och dess föreskrifter gör inte samhället tillgängligt och användbart för personer med funktionshinder däremot ger den stöd för att samhället ska byggas för oss alla. Detta framgår klart om man sätter sig in i förarbetena till gällande lagstiftning, till exempel de delar ur proposition 85/86 som rör PBL/handikappanpassning.

För att uppfylla den ständigt återkommande raden "tillgängligt och användbart" krävs funktionshinderkunskap. Den kan man inte läsa sig till i PBL.

Om arkitekter i största allmänhet ska bli sakkunniga i tillgänglighet med den yrkeskompetens som en "tillgänglighetskonsult i fysisk miljö för funktionshindrade" har skulle arkitektutbildningen behöva förlängas med en till två terminer.

Det kan jag påstå med gott samvete eftersom jag gått både arkitektutbildningen och utbildningen till tillgänglighetskonsult (Hadar/Lernia ett företag och en utbildning som inte finns längre).

I ett pågående projekt (hotell) där jag deltar som tillgänglighetskonsult visade det sig att såväl projekterande arkitekt, projektansvarig från beställarsidan, tillgänglighetskonsulten samt stadsarkitekten i berörd kommun gick på arkitektskolan samtidigt.

Hotellet ingår i en större anläggning där brukarna är personer med funktionshinder. Det nya hotellet ska kunna användas av såväl personer med funktionshinder som den vältränade golfaren med annat handikapp. Det är min absoluta övertygelse att ingen av oss, trots att vi har samma utbildning i botten, kan säga när hotellet är färdigt att "det här hade jag gjort bättre själv!" Eller ens lika bra.

Vars och ens specialkompetens och yrkeserfarenhet ger sammantaget goda förutsättningar för ett lyckat projekt, både arkitektoniskt och från tillgänglighetssynpunkt. Ett konstruktivt samarbete i utformning av fysisk miljö.

Enligt min åsikt är "tillgänglighetskonsult i fysisk miljö" en egen profession inom byggbranschen. En konsultgrupp precis som brand, el etcetera.

Marknaden är tillräckligt stor för den som vill arbeta med de här frågorna. Att vi som yrkesgrupp skulle utgöra ett hot mot arkitektkåren är för mig helt främmande. Vi är snarare en kompetent resurs, en konsultgrupp om än liten, ca 50 personer.

Det finns viktigare saker att fokusera på än en eventuell förlust av marknadsandelar både för arkitekter, tillgänglighetskonsulter med flera inom byggbranschen.

Det vi borde oroa oss för när det gäller marknaden är de oseriösa företag och organisationer som tycker sig ha hittat en ny inkomstkälla. De är många och innebär ett akut hot därför att de saknar sakkunskap i ämnet och deras resultat blir därefter!

En certifiering av sakkunniga på tillgänglighet, en certifiering värd namnet, skulle rensa branschen från lycksökare och ge oss goda förutsättningar för ett samhälle för alla. Det är möjligt att Svante Blomqvists inlägg var en ren provokation för att få igång debatten och i så fall har han lyckats. I annat fall måste jag önska honom lycka till vid en eventuell certifiering, för det lär han behöva!

Bim Hagberg, tillgänglighetskonsult